Mobiliteitsvisie Sliedrecht,
studie 2017-2018

In opdracht van de gemeente Sliedrecht wordt verkeers- en mobiliteitsbeleid voor de middellange termijn (2020-2030) ontwikkeld. Traject verzorgt de projectleiding, het bestuurlijke traject en de participatie. Gedegen onderzoek, waarbij naast de gebruikelijke verkeerskundige onderzoeken ook leefbaarheidsaspecten (geluid en luchtkwaliteit) worden onderzocht, vormt de basis.

Op representatieve locaties in de gemeente wordt, in samenwerking met TNO (CAIREBox tm), de invloed van wegverkeer op de luchtkwaliteit onderzocht. Ook wordt de invloed van toekomstige (2030) verkeersstromen op geluid en luchtkwaliteit geanalyseerd.

In samenwerking met adviesbureau Hastig worden reistijdmetingen uitgevoerd. Onze ervaring is dat reistijd en reistijdverhoudingen aansprekender en makkelijker te begrijpen zijn voor burgers, politiek en andere belanghebbenden dan klassieke verkeerskundige benaderingen als IC verhoudingen. Uitkomsten uit alle onderzoeken en analyses worden in diverse lagen verwerkt op een digitaal kaartbeeld welke vervolgens (in expertsessies) wordt uitgewerkt naar een knelpuntenkaart 2030.

In overleg met de politiek (themasessies) worden ambities en oplossingsstrategie vastgesteld en vastgelegd in een ambitiedocument. Knelpuntenkaart en ambitiedocument vormen de basis voor het formuleren van de belangrijkste opgaven voor Sliedrecht tot 2030 en de uiteindelijke vertaling daarvan naar een uitvoeringsagenda 2030.

TRAJECT is een Rotterdams adviesbureau opgericht in 2006 door Jaco van Trigt. Doel is om vanuit een integrale aanpak en in samenwerking met uiteenlopende disciplines een bijdrage te leveren aan de vormgeving van een gezonde, mooie en functionele openbare ruimte.

projecten